Στο πεδίο αυτό παρατίθεται η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετική με την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια. Επίσης, γίνεται αναφορά στα πρότυπα και τις τεχνικές οδηγίες και τεχνικές προδιαγραφές, που πρέπει να ακολουθούνται για την ορθή υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων.