Τα κύρια στοιχεία των θερμικών ηλιακών συστημάτων (ΘΗΣ) είναι οι ηλιακοί συλλέκτες, τα δοχεία αποθήκευσης ζεστού νερού (ΖΝ), οι κυκλοφορητές και το σύστημα ελέγχου. Στα κτήρια χρησιμοποιούνται τρία είδη συλλεκτών: οι επίπεδοι συλλέκτες μαύρης βαφής που έχουν τη μικρότερη απόδοση και χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών ΖΝΧ, οι επίπεδοι επιλεκτικοί με μεγαλύτερη απόδοση που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών ΖΝΧ και θέρμανση χώρου και οι συλλέκτες κενού με τη μεγαλύτερη απόδοση από τους τρεις που χρησιμοποιούνται για θέρμανση χώρου και κλιματισμό χώρου. Τα ηλιακά συστήματα αντίστοιχα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα Θερμοσιφωνικά συστήματα  που είναι και τα πιο τυπικά στην Ελλάδα και αποτελούνται από τους ηλιακούς συλλέκτες με ένα δοχείο αποθήκευσης ΖΝΧ τοποθετημένο στη κορυφή τους και τα Κεντρικά ΘΗΣ (ΚΘΗΣ) όπου οι ηλιακοί συλλέκτες συνδέονται με τη δεξαμενή ΖΝ μέσω κυκλοφορητή και εναλλάκτη με τη βοήθεια αυτοματισμών. Η δεξαμενή ΖΝ μπορεί να βρίσκεται σε απόσταση από τους συλλέκτες και συνήθως εγκαθίσταται στο λεβητοστάσιο και για τη βοηθητική θέρμανση του νερού μπορεί να χρησιμοποιείται ο καυστήρας της κεντρικής θέρμανσης ή ηλεκτρική αντίσταση.

Πηγή: TRASOL: ΚΑΠΕ 2000/Leonardo Da Vinci


Η εγκατάσταση των ΚΘΗΣ είναι πολύ απλή ενώ υπάρχει ευρέως η απαραίτητη τεχνογνωσία και πολύχρονη εμπειρία τόσο στη κατασκευή όσο και στην εγκατάστασή τους. Επιπρόσθετα, τα θερμικά ηλιακά συστήματα διαθέτουν Ευρωπαϊκά πιστοποιητικά καλής κατασκευής και απόδοσης ενώ η εγκατάσταση ελέγχεται βάσει προδιαγραφών για να διαπιστωθεί πως πληροί τους όρους καλής λειτουργίας και της συμφωνίας αγοράς.

Η χρήση των ΚΘΗΣ είναι μια σύγχρονη, οικονομικά αποδεκτή και ενεργειακά αναγκαία τεχνολογική λύση που μπορεί να επιφέρει μείωση της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων σε ποσοστό 40-60%. Επιπλέον προσδίδει κύρος και φιλο-περιβαλλοντική επιβεβαίωση στον ιδιοκτήτη, ενώ η εγκατάσταση του δοχείου ΖΝ στο λεβητοστάσιο επιτρέπει την πολύ καλή αισθητικά ένταξή τους στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του κτηρίου, σε σχέση με την εγκατάσταση των συχνά αντιαισθητικών θερμοσιφωνικών συστημάτων.